Sinonim Kata
Tulis kata dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris:

ice-hockey player

English Thesaurus

1. an athlete who plays hockey (noun.person)
:athlete, jock,
definition:a person trained to compete in sports (noun.person)
:participant, player,
definition:a person who participates in or is skilled at some game (noun.person)
:center,
definition:(ice hockey) the person who plays center on a hockey team (noun.person)
:goalie, goalkeeper, goaltender, netkeeper, netminder,
definition:the soccer or hockey player assigned to protect the goal (noun.person)
:wing,
definition:a hockey player stationed in a forward position on either side (noun.person)
:gretzky, wayne gretzky,
definition:high-scoring Canadian ice-hockey player (born in 1961) (noun.person)
:gordie howe, gordon howe, howe,
definition:Canadian hockey player who holds the record for playing the most games (born 1928) (noun.person)
:bobby orr, orr, robert orr,
definition:Canadian hockey player (born 1948) (noun.person)

Visual ArtiKata

click for definition
Explore ice-hockey player in ArtiKata.com >


Cari berdasar huruf depan:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Situs lain yang mungkin anda suka:

Kamus Bahasa Indonesia
Rima Kata